نرم افزارهای مکانیک

استفاده از متخصصین به نرم افزارهای شبیه سازی و تحلیلی یکی ازموارد مهم در پیشرفت در یک شرکت صنعتی خواهد بود. زیرا که با شبیه سازی ها و تحلیل های کاربردی بسیاری از هزینه ها و دوباره کاری ها و در نتیجه زمان تولیدات کاهش پیدا خواهد کرد.