نویسنده: Avalin

آموزش نرم افزار Sysweld-مدلسازی جلسه دوم

در این شبیه سازی، مدلسازی برای اتصال Over Lap صورت پذیرفته است. نقاط، خطوط، سطوح و حجم مربوط به اتصال در مدلسازی نرم افزار Sysweld انجام گرفته است.
برای آشنایی با چگونگی مدلسازی با این نرم افزار پیشنهاد می گردد که این فایل را بررسی فرمایید.

process selection for welding

process selection for welding انتخاب روش مناسب جوشکاری روش مناسب برای جوشکاری آن است که علاوه بر سهولت اجرا و تامینخواص مورد نظر، دارای کمترین هزینه برای مجری جوش باشد. ۱- ضوابط تکنیکی۲ –...