دسته: نرم افزارهای مکانیک

آموزش نرم افزار Sysweld 0

آموزش نرم افزار Sysweld

آموزش نرم افزار sysweld آموزش نرم افزار Sysweld با استفاده از شبیه سازی جوشکاری اتصال T شکل ۱- مدلسازی هندسی اتصال ۲- المان بندی و مش بندی مدل ۳- گروه بندی ۴- تعریف منبع...