دسته: نرم افزارهای مکانیک

آموزش نرم افزار Sysweld-مدلسازی جلسه دوم

در این شبیه سازی، مدلسازی برای اتصال Over Lap صورت پذیرفته است. نقاط، خطوط، سطوح و حجم مربوط به اتصال در مدلسازی نرم افزار Sysweld انجام گرفته است.
برای آشنایی با چگونگی مدلسازی با این نرم افزار پیشنهاد می گردد که این فایل را بررسی فرمایید.