national steel group

national steel group

متالورژی جوشکاری فولاد

  • گروه بندي فولادها
  • گروه بندي بر اساس استاندارد
    AISI / SAE
  • انواع فولاد كم آلياژي
  • انواع فولاد ساده كربني
  • تمیز کاری و آماده سازی سطح اتصال
  • اصول انتخاب الکترود